Menü Kosár (0)
Kutyaházad ingyenesen házhoz szállítjuk

Hasznos információk

Adatvédelem

A SZÁMEL s.r.o., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a SZÁMEL s.r.o. adatvédelemre vonatkozó irányelveit, melyek összhangban vannak az alábbi hatályos jogszabályokkal:

- 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

- 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 

- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény); 

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról vonatkozó fogalmai és értelmezései:

- személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

- hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

- tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

- adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

- nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

- adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

- adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

- adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

- harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

- harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

A szamelkutyahaz.hu honlapon minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A weboldal látogatása során nem rögzítjük sem az IP címet, sem más személyes adatot. Vállalkozásunk csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket önkéntesen adsz meg. Személyes adataid megadásával felhatalmazást adsz arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Az információk felhasználását korlátozhatod, megtilthatod, illetve a fennálló kapcsolatot bármikor megszüntetheted.

Az elektronikus hírlevélre feliratkozók részére reklám jellegű információkat juttatunk el e-mail útján, hetente legfeljebb egy alkalommal. A hírlevélre a főoldal alján a hírlevél feliratkozás pontnál, vagy a megrendeléssel tudsz automatikusan feliratkozni. A név és e-mail cím megadása elengedhetetlen. Az önkéntesen megadott személyes adataidat az oldal vonatkozó részén megfogalmazott célokra használjuk fel. Pl.: termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos promóciós célokra (ajánlatküldésre, sorsolásokon való részvételre, vagy hírlevél küldésre, termékek/szolgáltatások ajánlására).

A hírlevélről leiratkozni a hírlevelek végén található „Leiratkozás a hírlevélről” linkre kattintva lehet. Ezt követően adataidat töröljük adatbázisunkból és több hírlevelet nem küldünk.

Felhívjuk figyelmedet, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltatsz, vagy másvalaki személyes adatait adod meg, az érintetteknek ebből kára származhat, és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek a felhasználó ellen.

Kérjük, vedd figyelembe, hogy kötelességünk kiadni személyes adataidat akkor, ha ezt törvény, bírósági, más hatósági végzés írja elő nekünk.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes információid biztonságban legyenek. Adatvédelmünkkel kapcsolatos kérdéseidet várjuk az info@szamelkutyahaz.hu e-mail címen.